Về việc tổ chức chương trình kiến tập “Citytour ½ buổi” cho HSSV Khóa 12 Khoa Du lịch

Ngày đăng: 12/10/2017

Căn cứ vào quyết định thành lập Trung tâm thực tập số 172 -07/QĐ – CĐSG ký ngày 30/11/2007; Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Nhà trường năm học 2017 – 2018; Căn cứ kế hoạch số 10-17/KH-CĐSG được ban hành ngày 18/9/2017 về việc tổ chức các chương trình Kiến tập – Thực tập cho HSSV Khóa 10, 11, 12;


Nhằm đảm bảo việc tổ chức chương trình kiến tập đạt chất lượng cao. Nhà trường thông báo đến Trung tâm thực tập, Khoa Du lịch và toàn thể HSSV Khóa 12 kế hoạch thực hiện chương trình kiến tập “Citytour ½ buổi” cho HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập các khóa trước của Khoa Du lịch cụ thể như sau:

1.    Thời gian tổ chức kiến tập: ngày 20/10/2017.

2.    Đối tượng tham gia: HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập các khóa trước Khoa Du lịch

3.    Đơn vị tổ chức: Trung tâm thực tập

4.    Kế hoạch thực hiện:

STT

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG

CHỊU TRÁCH NHIỆM

NGƯỜI THỰC HIỆN

01

23/9/2017

Làm việc Khoa Du lịch thống nhất chương trình và kế hoạch, dự kiến số lượng sinh viên tham gia kiến tập

Trung tâm thực tập

Nguyễn Cao Thắng

02

25/9/2017

Trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch và chương trình kiến tập

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

03

27/9/2017

Triển khai kế hoạch về Khoa Du lịch và HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

04

28/9/2017

Lập công văn và liên hệ gửi các đơn vị xin cho sinh viên được giảm giá vé và được hỗ trợ trong quá trình tham quan

Trung tâm thực tập

Nguyễn Cao Thắng

05

30/9/2017

Lên kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức trình Hiệu trưởng duyệt

Trung tâm thực tập

Nguyễn Cao Thắng

06

03/10/2017

Soạn thông báo tổ chức chương trình kiến tập cho HSSV Khóa 12 và lệ phí tham quan cho sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch; trình HT duyệt

Trung tâm thực tập

Nguyễn Cao Thắng

07

04/10/2017 – 10/10/2017

HSSV còn nợ kiến tập Citytour Khoa Du lịch đóng lệ phí kiến tập

Phòng TCKT

Đỗ Thị Thanh Phương + Phạm Thị Thu Thảo

08

11/10/2017

Liên hệ tìm hướng dẫn cho HSSV Khóa 12

Trung tâm thực tập

Nguyễn Cao Thắng + Cao Vũ Thảo Ly

09

12/10/2017

Tổng hợp danh sách HSSV tham gia kiến tập trình HT duyệt

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

10

14/10/2017

Công bố danh sách HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch tham gia kiến tập

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

11

17/10/2017

Họp phổ biến thông tin HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch trước khi tham gia kiến tập

Trung tâm thực tập, Khoa Du lịch và HSSV

TS.Nguyễn Phước Hiền+ Nguyễn Cao Thắng + Cao Vũ Thảo Ly + HSSV

12

20/10/2017

HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch tham gia kiến tập “Citytour ½ buổi”

Trung tâm thực tập, HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập

Nguyễn Cao Thắng + Cao Vũ Thảo Ly

13

21/10/2017

Họp tổng kết và rút kinh nghiệm sau khi kết thúc chương trình kiến tập cho HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch

Trung tâm thực tập, Khoa Du lịch và HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập

TS.Nguyễn Phước Hiền + Nguyễn Cao Thắng + Cao Vũ Thảo Ly + HSSV

14

24/10/2017

Hoàn thành báo cáo tổng kết trình HT sau khi tổ chức chương trình kiến tập

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

15

26/10/2017

Hoàn thành tổng hợp điểm chuyên cần cho HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

16

31/10/2017

HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch nộp báo cáo kiến tập cho Khoa

Khoa Du lịch + HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập

Khoa Du lịch + HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập

17

03/11/2017

Khoa hoàn thành chấm báo cáo và nộp kết quả về TTTT

Khoa Du lịch

TS.Nguyễn Phước Hiền

18

10/11/2017

Trung tâm thực tập công bố điểm kiến tập cho HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch

Trung tâm thực tập

Cao Vũ Thảo Ly

 

Lưu ý:

-         Việc tổ chức chương trình kiến tập cho HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch đảm bảo theo đúng tinh thần thông báo Về việc thực hiện qui trình kiến tập thực tế cho HSSV toàn trườngđã được ban hành. Nếu làm sai sẽ bị xử lý theo quy định.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện chương trình kiến tập “Citytour ½ buổi” của HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan, HSSV Khóa 12 và sinh viên còn nợ kiến tập Khoa Du lịch nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo.

          Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

-         Ban Giám hiệu (báo cáo);

-         Các đơn vị liên quan (thực hiện);

-         HSSV Khoa Ngoại ngữ (thực hiện);

-         Lưu VT: HCTC./.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Khắc Chương


Tải File dính kèm