Hướng dẫn cách viết báo cáo kiến tập tour ngành Khách sạn

Ngày đăng: 25/08/2017

download mẫu File đính kèm


TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

TRUNG TÂM THỰC TẬP

Hướng dẫn cách viết báo cáo kiến tập tour ngành Khách sạn

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 20177

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÁO CÁO KIẾN TẬP TOUR

NGÀNH KHÁCH SẠN

 

Trung tâm Thực tập hướng dẫn cho sinh viên đi Kiến tập tour (Sinh viên ngành Khách sạn) về việc viết báo cáo như sau:

I. QUY CÁCH

-      Đánh máy trên giấy A4

-      Số trang báo cáo: từ 20 đến 60 trang (KHÔNG kể Trang bìa, Trang nhận xét và Phụ lục)

-      Sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode (Times New Roman): Tiêu đề phần/chương cỡ chữ 16 + in hoa + in đậm (Bold); Tiêu đề các mục: cỡ chữ 13, chữ thường, in đậm; Nội dung thông thường: chữ thường, cỡ chữ 13, dãn cách dòng là 1,5 lines.

-      Định lề trang giấy: Top: 2 cm, Left: 3,0 cm, Header: 2 cm, Right: 2 cm

-      Trang bìa chính (file mẫu) => Bìa in màu đỏ.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

Phần 1: Giới thiệu về Nhà hàng/Khách sạn thực tập

Sinh viên trình bày chi tiết theo các nội dung dưới đây

1.1  Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà hàng/Khách sạn

1.2  Chức năng và nhiệm vụ của Nhà hàng/Khách sạn

1.3  Cơ cấu tổ chức

1.3.1   Sơ đồ tổ chức

1.3.2   Chức năng, nhiệm của các Phòng Ban

1.4  Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà hàng/Khách sạn trong thời gian qua

1.5  Phương hướng phát triển của Nhà hàng/Khách sạn trong thời gian tới

Phần 2: Nghiệp vụ tại Nhà hàng/Khách sạn thực tập

Sinh viên trình bày chi tiết theo các nội dung dưới đây:

2.1 Nghiệp vụ Bàn

2.2 Nghiệp vụ Buồng

2.3 Nghiệp vụ Lễ tân

2.4 Nghiệp vụ Pha chế

2.5 Nghiệp vụ Bếp

2.6 Nghiệp vụ khác (nếu có)

(Trong từng nội dung của Nghiệp vụ, sinh viên minh họa hình ảnh TỰ CHỤP, số lượng từ 1 - 2 hình/nghiệp vụ.)

2.7 Bài học kinh nghiệm

* Lưu ý: Ngoài các phần trên có thể bổ sung phần phụ lục. Phần phụ lục không tính trang (tuy nhiên cần đưa những vấn đề cần thiết bổ sung cho báo cáo, không quá lạm dụng).

III. TRÌNH BÀY

Thứ tự trình bày Báo cáo Kiến tập Nhà hàng/Khách sạn bao gồm:

TRANG BÌA CHÍNH

Trang bìa lót

Nhận xét của Giảng viên Hướng dẫn

Sinh viên trình bày nội dung kiến tập Nhà hàng/Khách sạn theo từng ngày:

NGÀY 01: …………………

1.1. Giới thiệu về Nhà hàng/Khách sạn thực tập và về Nhà hàng/Khách sạn đoàn đặt dịch vụ

...... (nội dung).....

1.2. Nghiệp vụ tại Nhà hàng/Khách sạn thực tập và về Nhà hàng/Khách sạn đoàn đặt dịch vụ

...... (nội dung)....

NGÀY 02: …………………

2.1. Giới thiệu về Nhà hàng/Khách sạn thực tập và về Nhà hàng/Khách sạn đoàn đặt dịch vụ

...... (nội dung).....

2.2. Nghiệp vụ tại Nhà hàng/Khách sạn thực tập và về Nhà hàng/Khách sạn đoàn đặt dịch vụ

...... (nội dung)....

Các ngày sau: Thứ tự và Nội dung tương tự trên …

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

LƯU Ý:

-  Hình ảnh chọn lọc, đặc sắc khổ hình không lớn hơn 10 x 15cm

-  Báo cáo trình bày đẹp, sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, không lỗi chính tả, nội dung trình bày khoa học.

 

                                                                                                   TRUNG TÂM THỰC TẬP      

 

                                                                                      

                                                       


Tải File dính kèm